+

فروش Call of Duty: World War 2 از نیم میلیارد دلار عبور کرد