+

شبکه FX دستور ساخت سریالی از سوی «الکس گارلند» (Alex Garland) نیز صادر کرده است