«انجمن نویسندگان آمریکا» (WGA) نامزدهای بهترین فیلم نامه های تلویزیونی را اعلام کرد+

«انجمن نویسندگان آمریکا» (WGA) نامزدهای بهترین فیلم نامه های تلویزیونی را اعلام کرد